close

Weekend FOX w Bike park Kasina 28-29.07.2018 x Regulamin konkursu

Zapraszamy na tegoroczny WEEKEND FOX w Bike Park Kasina!
Czekają na Was:
– testy fantastycznych kasków FOX: Proframe i Flux
– duuuże PROMOCJE na produkty marki FOX w sklepie Arek Bike Center przy naszym Bike Parku
– Whip Contest z nagrodami sponsorowanymi przez markę FOX
– KONKURS, w którym do zgarnięcia będzie piękny Proframe warty 1199,00 zł – szanse ma każdy, kto w trakcie weekendu kupi karnet lub zrobi zakupy w sklepie ABC
– afterka z DJ’em w karczmie przy Bike Parku w sobotni wieczór 🙂

CZEKAMY NA WAS!

Jak wziąć udział w konkursie?

To proste. Przyjedź do Bike Parku Kasina 28 lub 29.07.2018, kup karnet lub zrób zakupy w sklepie Arek Bike Center i wypełnij ulotkę konkursową. Im bardziej nas zaciekawisz, rozbawisz, zadziwisz, tym większe masz szanse na zwycięstwo. Do zgarnięcia jest kask PROFRAME o wartości 1199 zł. Ogłoszenie wyników nastąpi 29.07.2018 – pod koniec dnia 🙂

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Co wiesz o FOX?” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma POWERBIKE S.A. z siedzibą przy ul. Batorowskiej 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo (zwana dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs jest prowadzony na stronie fox.powerbike.pl oraz w sklepie Arek Bike Center przy Bike Park Kasina w Kasinie Wielkiej 672, 34-741 Kasina Wielka, zwanymi dalej Stroną.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego w sklepie Arek Bike Center podczas Weekend FOX w Bike park Kasina 28-29.07.2018 i udzielenie odpowiedzi na zawarte w formularzu konkursowym pytania.

2. Konkurs trwa od dnia 28 do 29 lipiec 2018.

 

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest:

  • Kask FOX PROFRAME

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. 29 lipca podczas Weekend FOX w Bike park Kasina 28-29.07.2018 organizator wybierze spośród wszystkich formularzy konkursowych wypełnionych przez Uczestników jeden, którego autor otrzymaja Nagrodę.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w ostatnim dniu trwania Weekend FOX w Bike park Kasina 28-29.07.2018.

3. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy bezpośrednio po ogłoszeniu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Weekend FOX w Bike park Kasina 28-29.07.2018”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Redakcja

The author Redakcja

Leave a Response