close

Regulamin

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu rowerowy.powerbike.pl.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu. Poprzez akceptację Regulaminu każdy Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, integralnymi częściami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§2 Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://rowerowy.powerbike.pl.
 2. Administrator – Spółka POWERBIKE, z siedzibą przy ul. Batorowskiej 20 w Dąbrowie, 62-070 Dopiewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000398622, posiadająca nr NIP: 7811756729, kapitał zakładowy w wysokości 1.737.500,00zł – wpłacony w całości.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Usług świadczonych w ramach działania Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Usługi – wszelkie usługi świadczone w ramach działania Serwisu na rzecz Użytkownika.

§3 Usługi świadczone w ramach Serwisu

 1. Rowerowy.powerbike.pl jest serwisem o tematyce rowerowej. W ramach działania Serwisu świadczone są następujące usługi:
  a) udzielanie w ramach Serwisu porad dotyczących akcesoriów rowerowych, ich budowy oraz sposobu użytkowania,
  b) umieszczenie informacji o akcjach organizowanych przez współpracujące z Serwisem sklepy rowerowe,
  c) dostęp do bazy sklepów z branży rowerowej,
  d) dostęp do katalogu produktów będących w ofercie Administratora.
 2. Usługi świadczone w ramach Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu.
 3. Usługi, o których mowa w pkt 1. świadczone są nieodpłatnie.
 4. Usługi, o których mowa w pkt 1.1 świadczone są przez specjalistów w swojej dziedzinie.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Usług świadczonych nieodpłatnie.
 6. Administrator zobowiązuje się świadczyć Usługi z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, jednakże zastrzega, że Serwis ma charakter informacyjny, a nie usługowy i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zastosowania się Użytkownika do treści bezpłatnych porad i informacji dostępnych w Serwisie. Ograniczenie to nie dotyczy szkód wyrządzonych Użytkownikowi umyślnie.

§4 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma możliwość umieszczania wypowiedzi w formie komentarzy pod artykułami zamieszczonymi na łamach Serwisu, o ile w danej chwili pozwala na to funkcjonalność Serwisu.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, naruszających dobra osobiste innych osób i gróźb lub innych treści stanowiących znamiona przestępstwa.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, ze względu na płeć lub inne różnice, czy też propagujących przemoc.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika treści powszechnie uznawanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety, jak również podawanie się za inną osobę.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika treści chronionych prawem autorskim – bez zgody ich autora.
 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika materiałów o charakterze reklamowym lub/i komercyjnym – bez pisemnej zgody Administratora.

§5 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu funkcjonowania Serwisu.
 2. Wszelkie pytania oraz uwagi Użytkownik może zgłaszać pod adresem: czesc@rowerowy.powerbike.pl.
 3. Administrator dołoży starań w kontrolowaniu przestrzegania przez Użytkowników obowiązków, o których mowa w §4. W razie dostrzeżenia naruszenia tych obowiązków przez jakiegokolwiek Użytkownika, każdy ma prawo zgłosić takie naruszenie Administratorowi – na adres czesc@rowerowy.powerbike.pl.
 4. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3, w terminie 7 dni od jego wpłynięcia i poinformowania w tym terminie osoby zgłaszającej o sposobie rozstrzygnięcia jej zgłoszenia.

§6 Prawa autorskie

 1. Administratorowi przysługują wszelkie prawa autorskie do Serwisu.
 2. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób przez Użytkownika lub osobę trzecią elementów graficznych lub treści zawartych w poradach prawnych i psychologicznych – bez pisemnej zgody Administratora.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 2. Wycofanie zgody, o której mowa w pkt 1 możliwe jest w każdym momencie – poprzez wiadomość wysłaną na adres: czesc@rowerowy.powerbike.pl
 3. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza ani w żaden sposób nie udostępnia zgromadzonych danych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą, lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po ich opublikowaniu na stronie www oraz powiadomieniu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem Użytkownika przez Administratora Serwisu o wprowadzonych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej.