close

Regulamin konkursu „Zrób pamiątkowe zdjęcie z Małopolska Joyride Festiwal i wygraj buty Afton”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Zrób pamiątkowe zdjęcie z Małopolska Joyride Festiwal i wygraj buty Afton” (zwanego dalej „Konkursem”), jest firma POWERBIKE S.A. z siedzibą przy ul. Batorowskiej 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo (zwana dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs jest prowadzony podczas imprezy Małopolska Joyride Festiwal 2019 na terenie imprezy oraz w serwisie społecznościowym Instagram.

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a) wykonanie zdjęcia w fotobudce oznaczonej logo marki Afton, która będzie znajdowała się na terenie Małopolska Joyride Festiwal 18 maja 2019r,
oraz
b) zamieszczenie w czasie trwania konkursu wykonanego w ww. fotobudce zdjęcia (uczestnik może otrzymać je w formie elektronicznej na adres mailowy, podając go bezpośrednio w fotobudce) na własnym publicznym profilu w serwisie Instagram oraz oznaczenie tegoż zdjęcia hashtagiem #aftonpolska.
2. Zgłoszone do konkursu zdjęcie musi spełniać określone poniżej standardy:
a) Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Odpowiedzi zawierających treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne
3. Konkurs trwa od 12:00 19 maja 2019 do godziny 23:59 19 maja 2019. Zdjęcia opublikowane później niż czas zakończenia konkursu nie będą brane pod uwagę przy wyborze Zwycięzcy.

§ 3. Nagroda

1. Nagrodą w Konkursie jest para wybranych przez Zwycięzcę butów marki Afton z oferty Organizatora dostępnej na stronie rowerowy.powerbike.pl
2. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. Zasady i kryteria przyznania nagrody

1. W ciągu 2 dni roboczych od zakończenia Konkursu, Organizator wybierze spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń jedno, którego Autor otrzyma Nagrodę.
2. Zwycięzca Konkursu Zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Organizatora. Wybierając Zwycięzcę, Komisja dokonuje wyboru według własnej subiektywnej oceny, biorąc pod uwagę oryginalność wykonanego ujęcia i jego zgodność z określonymi w § 2. Warunkami Uczestnictwa.
3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody w wiadomości prywatnej, którą Przedstawiciel Organizatora wyśle do Zwycięzcy w serwisie Instagram. Wiadomość zostanie wysłana z konta o nazwie dobresklepymotocyklowe.pl
4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora informacji o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
5. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy na koszt Organizatora przesyłką pocztową lub kurierską w obrębie granic Polski.
6. W przypadku niedotrzymania wymienionego w § 4 pkt. 4. terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku braku odpowiedzi na wiadomość, niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem ” Zrób pamiątkowe zdjęcie z Małopolska Joyride Festiwal i wygraj buty Afton ”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Anna

The author Anna

Leave a Response