close

Wbijaj na Joy Ride i weź udział w konkursie Fox!

Już 26 maja startuje kolejna edycja Joy Ride Bike Festival! Jak co roku będziemy tam z namiotem Fox i tradycyjnie mamy dla Was mega konkurs z tej okazji!

Jak wziąć udział w konkursie?

To proste. Przyjedź na Joy Ride Bike Festival, odwiedź namiot Fox i wypełnij ulotkę konkursową. Im bardziej nas zaciekawisz, rozbawisz, zadziwisz, tym większe masz szanse na zwycięstwo. Do zgarnięcia jest kask Metah o wartości 599 zł, plecak Oasis Hydration o wartości 329 zł i gogle o wartości 169 zł. Ogłoszenie wyników nastąpi na festiwalu podczas rozdania nagród. Zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Fox Rulezzz” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma POWERBIKE S.A. z siedzibą przy ul. Batorowskiej 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo (zwana dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs jest prowadzony na stronie fox.powerbike.pl, zwanej dalej Stroną.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a) uczestnictwo w Joy Ride Bike Festival 2017
b) wypełnienie ulotki konkursowej Fox

2. Konkurs trwa od dnia 26 do 28 maja 2017.

 

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) miejsce pierwsze: kask Fox Metah o wartości 599 zł
b) miejsce drugie: plecak Fox Oasis Hydration o wartości 329 zł
c) miejsce trzecie: gogle Fox o wartości 169 zł

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. 28 maja podczas Joy Ride Bike Festival organizator wybierze spośród wszystkich ulotek wypełnionych przez Uczestników trzy, których autorzy otrzymają Nagrody.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni w ostatnim dniu trwania Joy Ride Bike Festival podczas rozdawania nagród.

3. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy bezpośrednio po ogłoszeniu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Fox Joy Ride Bike Festival 2017”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Redakcja

The author Redakcja

Leave a Response