close

Regulamin konkursu „Co wiesz o FOX” – Małopolska Joyride Festiwal 2019

Regulamin konkursu „Co wiesz o Fox”, organizowanego podczas Małopolska Joyride Festiwal 2019 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Co wiesz o FOX?” (zwanego dalej “Konkursem”), jest firma POWERBIKE S.A. z siedzibą przy ul. Batorowskiej 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo (zwana dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs jest prowadzony podczas imprezy Małopolska Joyride Festiwal 2019 w dniach 17 – 19 maja 2019, na terenie imprezy oraz na stoisku FOX Head Polska podczas jej trwania.

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

– wypełnienie formularza konkursowego poprzez udzielenie odpowiedzi na zawarte w formularzu konkursowym pytania, podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz zaakceptowanie zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Organizatora na potrzeby wybrania Zwycięzcy konkursu,

– oddanie formularza na stoisku FOX Head Polska podczas Małopolska Joyride Festiwal 2019.

Formularze dołączone zostaną do pakietów startowych dla zawodników biorących udział w Małopolska Joyride Festiwal, będą również dostępne podczas Małopolska Joyride Festiwal na stoisku FOX Head Polska.

2. Konkurs trwa od 17 do 19 maja 2019.

§ 3. Nagroda

1. Nagrodą w Konkursie jest:

– kask FOX Rampage Pro Carbon.

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. Zasady przyznawania nagrody

1. 19 maja 2019 r. na zakończenie Małopolska Joyride Festiwal 2019 Organizator wybierze spośród wszystkich formularzy konkursowych wypełnionych przez Uczestników jeden, którego autor otrzyma Nagrode.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na zakończenie imprezy Małopolska Joyride Festiwal 2019.

3. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu.W przypadku nieobecności Zwycięzcy podczas rozdania nagród, Organizator poinformuje Zwycięzcę o wygranej telefonicznie lub drogą mailową.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Małopolska Joyride Festiwal 2019 – Konkurs FOX”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Anna

The author Anna