close

Małopolska JOYRIDE Festiwal 2018 x Regulamin konkursu: Co wiesz o FOX?

Już 25 maja startuje kolejna edycja Małopolska JoyRide Festiwal! Jak co roku będziemy tam z namiotem FOX i tradycyjnie mamy dla Was mega konkurs z tej okazji!

Od 25 do 27 maja 2018 wulkaniczna góra Wdżar w Kluszkowcach przywita amatorów i profesjonalistów, którzy będą się zmagać w różnych dyscyplinach rowerowych – od szybkiego zjazdu po podniebne ewolucje. Widzowie natomiast, oprócz podziwiania wyczynów startujących będą mieli okazje zwiedzić namioty czołowych firm rowerowych, zobaczyć najlepsze filmy sportowe oraz testować topowe modele rowerów.

Więcej na joyride.pl/kluszkowce

Jak wziąć udział w konkursie?

To proste. Przyjedź na Małopolska JoyRide Festiwal, odwiedź namiot FOX i wypełnij ulotkę konkursową. Im bardziej nas zaciekawisz, rozbawisz, zadziwisz, tym większe masz szanse na zwycięstwo. Do zgarnięcia jest kask PROFRAME o wartości 1199 zł. Ogłoszenie wyników nastąpi na festiwalu podczas rozdania nagród. Zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Co wiesz o FOX?” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma POWERBIKE S.A. z siedzibą przy ul. Batorowskiej 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo (zwana dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs jest prowadzony na stronie fox.powerbike.pl oraz na stoisku FOX Head Polska podczas Małopolska JoyRide Festiwal w Kluszkowcach, zwanej dalej Stroną.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego na stoisku FOX Head Polska podczas Małopolska JoyRide Festiwal w Kluszkowcach i udzielenie odpowiedzi na zawarte w formularzu konkursowym pytania, podanie imienia, telefonu, adresu e-mail oraz zaakceptowanie zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Organizatora na potrzeby wybrania Zwycięzcy konkursu.

2. Konkurs trwa od dnia 25 do 27 maja 2018.

 

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest:

  • Kask FOX PROFRAME

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. 27 maja podczas Małopolska JoyRide Festiwal organizator wybierze spośród wszystkich formularzy konkursowych wypełnionych przez Uczestników jeden, którego autor otrzymaja Nagrodę.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w ostatnim dniu trwania Małopolska JoyRide Festiwal podczas rozdawania nagród.

3. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy bezpośrednio po ogłoszeniu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Małopolska JoyRide Festiwal 2018 – Konkurs FOX”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Redakcja

The author Redakcja

Leave a Response